Danubius Support

Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – DANUBIUS, Contract nr. 4/07.05.2018
Buget: 25.183.808,10 Lei
Perioada de implementare: mai 2018 - iunie 2019

Proiectul DANS are ca obiectiv susținerea activităților care trebuiesc desfășurate de către Romania, conform angajamentului asumat de a coordona dezvoltarea DANUBIUS-RI (www.danubius-ri.eu) și să participe la construcția infrastructurii cu trei componente: Centrul Științific Internațional de la Murighiol (Hub-ul DANUBIUS-RI), Centrul de Date DANUBIUS-RI și zona de studiu (supersite-ul) Delta Dunării. Scopul final al acestui proiect este acela de a îndeplini la sfârșitul perioadei de implementare toate obiectivele și activitățile necesare pentru a înainta documentația necesară pentru acordul Comisiei Europene în desemnarea DANUBIUS-RI în Romania drept Proiect Major și de a elabora strategia de cercetare DANUBIUS-RO în concordanță cu strategia europeana DANUBIUS-RI rezultata din H2020-DANUBIUS-PP. Având în vedere cerințele Comisiei Europene pentru aplicația de Proiect Major, legislația europeană cât și legislația națională, consorțiul constituit în acest proiect a definit o serie de activități care reflectă cerințele mai sus menționate pentru fiecare dintre cele trei componente Hub-ul, Centrul de Date și Supersite-ul Delta Dunării. Proiectul este coordonat de INCDSB (www.incdsb.ro), având parteneri GeoEcoMar (www.geoecomar.ro), INCDDD (www.ddni.ro), UGAL (www.ugal.ro) și Academia Română (www.acad.ro) care participă cu contribuții specifice expertizei la realizarea tuturor activităților propuse în pachetele de lucru. INCDSB este responsabil de activitățile legate de Hub, GeoEcoMar este responsabil de activitățile referitoare la construirea Supersite-ului Delta Dunării, iar UGAL este responsabilă activitățile necesare realizării Centrului de Date. INCDDD este responsabil de realizarea studiilor de impact socio-economic și de mediu al componentelor românești ale DANUBIUS-RI, precum și de definirea și/sau identificarea de baze de date și elemente de infrastructură cuprinzând straturi geo-informaționale de bază inclusiv date istorice și facilitățile asociate care să permită regăsirea, accesul și utilizarea acestora în cadrul activităților de CDI în concordanță cu standardele rezultate din DANUBIUS-PP. Partenerul Academia Română participă la definirea, concepția și proiectarea laboratoarelor de geoștiințe ale Supersite-ului Delta Dunării pe care le găzduiește Hub-ul, precum și la definirea bazei de date geoinformaționale. Pentru pregătirea eficientă a comunității științifice romanești în vederea utilizării infrastructurii DANUBIUS-RI și creșterea nivelului de cooperare pan-europeana și internațională, sub coordonarea INCDSB, consorțiul DANS va elabora strategia romanesca DANUBIUS, parte a Strategiei Naționale de CDI, în corelație cu Agenda strategică a infrastructurii distribuită pan-european DANUBIUS-RI, în scopul operaționalizării subprogramului DANUBIUS din Planul National de CDI.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI DANS POT FI STRUCTURATE ASTFEL:

OS1
Analiza stadiului actual al dezvoltării infrastructurii distribuite DANUBIUS-RI și corelarea rezultatelor cu definirea componentelor romanești: Hub, Supersite și Centru de Date. Analiza fezabilității acestor componente și elaborarea documentației tehnico-economice luând în considerare cerințele operaționale și funcționale pentru construirea lor cu scopul dezvoltării conceptelor și elementelor inițiale ale infrastructurii romanești. Realizarea studiilor de specialitate și analiza impactului economic, social și de mediu pe care dezvoltarea componentelor Supersite – ul și Hub - ul le pot avea asupra cadrului natural din Rezervația Biosfera Delta Dunării.

OS2
Elaborarea agendei naționale de CDI luând în considerare prioritățile agendei strategice a proiectului DANUBIUS-RI definită în cadrul DANUBIUS-PP, precum și capacitatea și perspectivele de dezvoltare ale comunității științifice românești în contextul în care Romania este participant și coordonator al infrastructurii pan-europene DANUBIUS.


OS3 Pregătirea aplicației pentru accesarea Fondurilor Structurale aferente construirii componentelor romanești ale DANUBIUS-RI (Hub-ul de la Murighiol, Supersite-ul Delta Dunarii și Centrul de Date) constă în realizarea pe componente individuale (obiecte de investiții) și pe întreg ansamblul (obiectiv DAUBIUS) a Notei conceptuale, Temei de proiectare, Studiului de fezabilitate (SF) și a Proiectului tehnic de execuție (PTE) în conformitate cu legislația națională (HG 907 din 29/11/2016, cu modificările și completările ulterioare) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

OS4 Consultarea comunității științifice naționale și internaționale în cadrul ședințelor de lucru în scopul asigurării suportului tehnic și științific necesar dimensionării complexe atât a agendei naționale de CDI, cât și a conceptelor și elementelor inițiale de infrastructură necesare dezvoltării componentelor romanești ale infrastructurii DANUBIUS-RI. Organizarea unor evenimente de promovare / diseminare cu scopul pregătirii comunității științifice naționale și internaționale pentru utilizarea în mod eficient și dezvoltarea continuă și sustenabilă a infrastructurii DANUBIUS-RI.

OS5 Realizarea unui sistem de e-management eficient și operativ care să grupeze și să faciliteze exploatarea resurselor dezvoltate de către comunitatea națională. Acest sistem va grupa resursele consorțiului național DANUBIUS-RI și va asigura legătura cu supersite-urile și nodurile infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI.